Tài liệu của Tổ chức y tế thế giới – Hỏi đáp về Covid-19 cho người thường

world-health-organization-cio-on-healthcare-data-privacy-trust-and-ethics-cxotalk-interview.jpg

Tài liệu của Tổ chức y tế thế giới – Hỏi đáp về Covid-19 cho người thường

Nguồn: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Cập nhật: 23 tháng 2, 2020

Hỏi 1. Một virus corona là gì?

Hỏi 2. Covid-19 là gì?

Tiếp tục đọc “Tài liệu của Tổ chức y tế thế giới – Hỏi đáp về Covid-19 cho người thường”